خانه / باد و جت استریم / وزش باد طبقه ۸۵۰ هکتوپاسکال+خطوط فشار از سطح دریا-مدل ECMWF

وزش باد طبقه ۸۵۰ هکتوپاسکال+خطوط فشار از سطح دریا-مدل ECMWF

وزش باد طبقه ۸۵۰ هکتوپاسکال+خطوط فشار از سطح دریا-مدل ECMWF

 

۰۰

۲۴+

 

۴۸+

 

۷۲+

۹۶+

 

۱۲۰+

 

۱۴۴+

 

۱۶۸+

 

۱۹۲+

 

۲۱۶+

 

۲۴۰+

 

۲۶۴+

 

۲۸۸+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دادن