خانه / رطوبت / رطوبت طبقه ۷۰۰ میلی بار مدل noaa

رطوبت طبقه ۷۰۰ میلی بار مدل noaa

رطوبت طبقه ۷۰۰ میلی بار مدل

noaa

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

120+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

 

 

 

پاسخ دادن