خانه / باد و جت استریم / وزش باد سطح ده متری زمین مدل wetter3

وزش باد سطح ده متری زمین مدل wetter3

وزش باد سطح ده متری زمین مدل wetter3

 

وضعیت کنونی وزش باد ده متری زمین

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+

پاسخ دادن