خانه / باد و جت استریم / وزش باد ده متری زمین مدل wetterzentrale

وزش باد ده متری زمین مدل wetterzentrale

وزش باد ده متری زمین مدل wetterzentrale

 

وزش باد کنونی ده متری زمین

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+

پاسخ دادن