خانه / وضعیت شاخص های دورپیوندی

وضعیت شاخص های دورپیوندی

وضعیت عوامل دورپیوندی

 

وضعیت نینو۳.۴

 

وضعیت نینو۳

 

وضعیت نینو۴

 

نینو۲+۱

 

نینو۳/۴

 

نینو۳

 

نینو۴

 

نینو۲+۱

 

 

پیش بینی دوهفته ای شاخص MJO

 

پیش بینی یک ماهه MJO

 

وضعیت NAO

 

وضعیت شاخص AAO

وضعیت شاخص PDO

شاخص نوسان جنوبی(soi)

وضعیت شاخص IMI

وضعیت شاخص IOD

پاسخ دادن