خانه / رطوبت / رطوبت تراز ۸۵۰ میلی بار-مدل noaa

رطوبت تراز ۸۵۰ میلی بار-مدل noaa

نقشه پیش بینی رطوبت تراز ۸۵۰ میلی بار-مدل noaa

رطوبت کنونی طبقه ۸۵۰ میلی بار

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+

پاسخ دادن