خانه / رطوبت / رطوبت طبقه ۵۰۰ میلی بار-مدل noaa

رطوبت طبقه ۵۰۰ میلی بار-مدل noaa

نقشه های پیش بینی رطوبت طبقه ۵۰۰ میلی بار مدل noaa

 

نقشه کنونی رطوبت تراز 500 میلی بار مدل noaa

نقشه کنونی رطوبت تراز ۵۰۰ میلی بار مدل noaa

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+

پاسخ دادن