خانه / رطوبت / رطوبت طبقه ۳۰۰ میلی بار مدل noaa

رطوبت طبقه ۳۰۰ میلی بار مدل noaa

رطوبت طبقه ۳۰۰ میلی بار مدل noaa

 

رطوبت کنونی طبقه ۳۰۰ میلی بار

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

 

۶۶+

 

۶۰+

 

۷۲+

 

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+

پاسخ دادن