خانه / همرفت

همرفت

نقشه های موثر در همرفت

برای مشاهده شاخص های همرفتی طی ساعات و روزهای آتی بر روی نقشه مربوطه کلیک نماید

شاخص k

شاخص cape

شاخص cin

شاخص total total

 شاخص k و صعودقائم – مدل wetter3 شاخص k  و cape مذل wetter3
 شاخص cape & lifted index
 شاخص k مدل kma

شاخص showalter

پاسخ دادن