خانه / نقشه های دما / دمای طبقه ۸۵۰هکتوپاسکال + فشارسطحی-مدل wetter3

دمای طبقه ۸۵۰هکتوپاسکال + فشارسطحی-مدل wetter3

۸۵۰hp pseudo potentielle temperatur مدل wetter3

دمای طبقه ۸۵۰هکتوپاسکال + فشارسطحی

۰۰

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+

پاسخ دادن