خانه / نقشه های دما / دمای سطح دومتری زمین مدل wetterzentrale

دمای سطح دومتری زمین مدل wetterzentrale

دمای سطح دومتری زمین مدل wetterzentrale

 

دمای کنونی سطح دومتری زمین

 

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

پاسخ دادن