خانه / نقشه های دما / دمای سطح آبهای جهان

دمای سطح آبهای جهان

دمای سطح آبهای جهان

دمای کنونی آبهای جهان+موقعیت کم فشارها و طوفان های حاره ای

 

 

دمای سطح آب دریاها مدل ssec

 

دوروز قبل

دمای سطح دریاها-دوروز قبل

 

 

پاسخ دادن