خانه / ارتفاع و فشار / ارتفاع تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال+دما-مدل wetterzentrale

ارتفاع تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال+دما-مدل wetterzentrale

۸۵۰hp geopot and temp مدل wetterzentrale

ارتفاع تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال+دما

۰۰

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+

پاسخ دادن