خانه / ارتفاع و فشار / نقشه های فشار سطحی / خطوط فشار+دمای تراز۵۰۰ مدل wetterzentrale

خطوط فشار+دمای تراز۵۰۰ مدل wetterzentrale

خطوط فشار+دمای تراز۵۰۰ مدل wetterzentrale

 

۰۰

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+

۱۸۰+

پاسخ دادن