خانه / ارتفاع و فشار / ارتفاع تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال+فشارسطحی-مدل wetter3

ارتفاع تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال+فشارسطحی-مدل wetter3

 

 

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲

۱۳۸+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+

پاسخ دادن