خانه / پیش بینی بارش / پیش بینی بارش مدل wxmaps / پیش بینی بارش دوهفته ای wxmaps

پیش بینی بارش دوهفته ای wxmaps

پیش بینی بارش دوهفته ای مدل gfs از سایت wxmaps با مرزبندی استانی