خانه / پیش بینی بارش / پیش بینی بارش-مدل pmd

پیش بینی بارش-مدل pmd

 نقشه های پیش بینی بارش-مدل pmd (پاکستان)

 

۰۰

 

۰۶

 

۱۲

 

۱۸

 

۲۴

 

۳۰

 

۳۶

 

۴۲

 

۴۸

 

۵۴

 

 

۶۰

 

۶۶

 

۷۲

 

۷۸

 

۸۴

 

۹۰

 

۹۶

 

۱۰۲

 

۱۰۸

 

۱۱۴

 

۱۲۰