خانه / پیش بینی بارش / پیش بینی بارش مدل noaa ncep

پیش بینی بارش مدل noaa ncep

پیش بینی بارش روزانه مدل noaa ncep تا ۳۸۴ ساعت آینده

 

 

 

۴۸+

۷۲+

۹۶+

۱۲۰+

۱۴۴+

۱۶۸+

 

۱۹۲+

۲۱۶+

۲۴۰+

۲۶۴+

۲۸۸+

۳۱۲+

۳۳۶+

۳۶۰+

۳۸۴+

 

#پیش بینی بارندگی تجمعی یک هفته آینده

#پیش بینی بارندگی تجمعی طی دوهفته آینده