خانه / پیش بینی فصلی بارش و دما

پیش بینی فصلی بارش و دما

 

 

 پیش بینی ماهانه بارش

برای مشاهده پیش بینی بارش ماههای دیگر بر روی تصویر کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید

پیش بینی بارش ماهانه

 

پیش بینی آنومالی بارش ماههای آینده

برای مشاهده پیش بینی آنومالی بارش ماههای دیگر بر روی تصویر کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید

آنومالی بارش ماهانه

 

وضعیت دمایی ماههای آتی

برای مشاهده پیش بینی وضعیت دمایی ماههای دیگر بر روی تصویر کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید