خانه / رطوبت / رطوبت تراز ۹۲۵ میلی بار-مدل noaa

رطوبت تراز ۹۲۵ میلی بار-مدل noaa

رطوبت تراز ۹۲۵ میلی بار-مدلnoaa

۰۶+

۱۲+

 

۱۸+

 

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۶+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

۱۷۴+