مروری بر نقشه های هواشناسی

@@@نقشه های پیش بینی وب سایت wxmaps در یک نگاه
نقشه های هواشناسی زمان : بررسی ۲۴ ساعت آینده ۴۸ ساعت آینده ۷۲ ساعت آینده ۹۶ ساعت آینده ۱۲۰ ساعت آینده ۱۴۴ ساعت آینده
الگوها : تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها
ارتفاع ۵۰۰ میلی بار  تمامی زمان ها
توزیع فشار و ضخامت ترازها تمامی زمان ها
 سرعت عمودی تراز۷۰۰ تمامی زمان ها
دمای تراز۸۵۰+رطوبت+استریم لاین تمامی زمان ها
استریم لاین تراز۲۰۰ تمامی زمان ها
آب قابل بارش تمامی زمان ها

 

@@@در باکس زیر می توانید منتخبی از نقشه های کاربردی هواشناسی را مشاهده نمایید…

   پیش بینی ابر   پوشش ابر
  دما  بارش
 رطوبت   فشار
 وزش باد  همرفت
 فصلی   دورپیوندی