خانه / پوشش ابر / پوشش ابر بالای ۵۰ درصد

پوشش ابر بالای ۵۰ درصد

پوشش ابر بالای ۵۰ درصد(با ارتفاع کم،متوسط و زیاد)

بنفش(ارتفاع کم)

سبز(ارتفاع متوسط)

قرمز(ارتفاع زیاد)

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز پنجم

روز ششم

پاسخ دادن