خانه / وضعیت کنونی خلیج فارس

وضعیت کنونی خلیج فارس

 

سرعت و جریان لایه آب خلیج فارس

سرعت و جریان لایه آب خلیج فارس

 

دمای آب خلیج فارس

دمای آب خلیج فارس

 

شوری آب خلیج فارس

شوری آب خلیج فارس

 

/ارتفع سطح خلیج فارس/

 

پاسخ دادن