خانه / ارتفاع و فشار / نقشه های فشار سطحی / نقشه فشار-مدل پاکستانی

نقشه فشار-مدل پاکستانی

 

 

۰۰

 

۰۳+

 

۰۶+

 

۰۹+

 

۱۲+

 

۱۵+

 

۱۸+

 

۲۱+

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دادن