خانه / وضعیت کنونی پارامترهای جوی

وضعیت کنونی پارامترهای جوی

برای مشاهده نقشه های زیر در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک نمایید…..

سرعت و جهت وزش باد در ۱۰ متری زمین
سرعت و جهت وزش باد در تراز ۷۰۰
سرعت و جهت وزش باد در تراز ۵۰۰
سرعت و جهت وزش باد در تراز ۳۰۰
صعود قائم در تراز ۳۰۰ میلی بار
صعود قائم در تراز ۵۰۰ میلی بار
صعود قائم در تراز ۷۰۰ میلی بار
صعود قائم در تراز ۸۵۰ میلی بار
رطوبت طبقه ۳۰۰ میلی بار
رطوبت طبقه ۵۰۰ میلی بار
رطوبت طبقه ۷۰۰ میلی بار
آب قابل بارش
واگرایی افقی طبقه ۳۰۰ میلی بار
واگرایی افقی طبقه ۸۵۰ میلی بار
لایه ترکیبی کیپ
لایه ترکیبی کیپ
مجموع بارش شش ساعته
دمای سطح زمین
دمای طبقه ۸۵۰ میلی بار
نقطه شبنم سطح زمین
پتانسیل تعادل دما تراز۸۵۰ میلی بار
فرارفت دما در تراز ۵۰۰ میلی بار
فرارفت دما در تراز ۵۰۰ میلی بار
ارتفاع و تاوایی نسبی در تراز ۳۰۰ میلی بار
ارتفاع وتاوایی نسبی در تراز ۵۰۰ میلی بار