خانه / پیش بینی فصلی بارش و دما / وضعیت دمای کره زمین در ماههای آینده

وضعیت دمای کره زمین در ماههای آینده

پیش بینی دمای جهان در ماههای آینده

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه چهارم

ماه پنجم

ماه ششم

ماه هفتم

ماه هشتم

با تشکر از وب سایت هواشناسی کازرون