خانه / همرفت / شاخص cape-مدل noaa

شاخص cape-مدل noaa

شاخص cape-مدل noaa

6+

12+

18+

24+

30+

36+

42+

48+

54+

60+

66+

72+

78+

84+

90+

96+

102+

108+

114+

120+

126+

132+

138+

144+

150+

156+

162+

168+

174+