خانه / امار بارش / تحلیل آماری بارش دی ماه۳۳سال اخیر منطقه جناح-استان هرمزگان

تحلیل آماری بارش دی ماه۳۳سال اخیر منطقه جناح-استان هرمزگان

#تحلیل آماری بارش دی ماه ۳۳ سال اخیر منطقه جناح-استان هرمزگان

(با استفاده از داده های ایستگاه های بارانسنجی جناح و هرنگ)

 

#هواجناح: از بین تمامی ماههای سال به جرات می توان گفت دی ماه طلایی ترین زمان برای بارش های نافع در جنوب کشور می باشد. ماهی که اگر خوش بارش باشد نه تنها تلاش دیم کاران را به نتیجه می رساند که زمین خشک جنوب را سرزنده و طبیعت بی جان را جان تازه ای می بخشد . بطورمعمول سالهایی که در جنوب ترسالی اتفاق افتاده است دی ماه آن سالها بارش های بسیارخوبی اتفاق افتاده است.

در ادامه تحلیل آماری از وضعیت بارش دی ماه ۳۳ سال اخیر خواهیم داشت و همبستگی بارش این ماه با بارندگی ماه آذر سنجیده خواهد شد…

میزان بارش دی ماههای 33 سال اخیر منطقه جناح

#دهه۶۰# با مراجعه به جدول آمار بارش ۳۳ سال اخیر در می یابیم در دهه ۶۰ شمسی سال های ۶۰ و ۶۹ خوش بارش بوده اند و بارش های بالای هفتاد میلیمتر داشته اند.لازم بذکر است از بین این دوسال، آذر۶۰ نزدیک به نرمال و سال ۶۹ آذر کاملا خشکی داشته است.

در این دهه سالهای ۶۲ و ۶۴ و ۶۵ دی های خشکی بوده اند.جالب است که سال ۶۲ آذرماه خشکی نیز داشته است! آذر ۶۴ نزدیک به نرمال و بارندگی آذرسال ۶۵ بسیاربالاتر از نرمال بوده است.

#دهه۷۰# در این دهه آمار بارش های دی ماه چشم نوازند.بطوریکه سالهای ۷۰-۷۱-۷۴-۷۶-۷۸ از دی های پربرکت چنددهه اخیر بوده اند.

بارش آذرماه این سالها به جز سال ۷۱ و ۷۶ که نزدیک به نرمال بوده است ، بارش های شدیدا بالای نرمال ثبت شده است.

در این بین، سالهای ۷۱ و ۷۴ طلایی ترین دی های چنددهه اخیر را رقم زده اند به نحوی که بارش ۲۴۳ میلیمتری دی۷۱ و بارندگی ۱۸۱ میلیمتری سال  ۷۴ باعث شده است این سالها از لحاظ بارش مثال زدنی باشند.

#دهه ۸۰# نیز سه دی خوش بارش داشته است.سالهای ۸۰ و ۸۳ و ۸۹ از بقیه سالها در وضعیت بهتری بوده اند.از بین سالها تنها سال ۸۳ آذر نرمالی داشته است و آذر ۸۰ و ۸۹ خشک بوده اند.

#دهه ۹۰# از میان سه دی که از دهه ۹۰ تجربه کرده ایم تنها دی ۹۲ خوش بارش بوده است و  طبق مدلهای کنونی وضع دی ۹۳ نیز چندان جالب به نظر نمیرسد.

بطورخلاصه دی ماههای سال های ۷۱ و ۷۴ و ۸۳ بارزترین آمار بارندگی های سه دهه اخیر را رقم زده اند.

درباره یوسف-جناح