خانه / ارتفاع و فشار / نقشه های فشار سطحی / فشار سطح زمین passageweather

فشار سطح زمین passageweather

فشار سطح زمین passageweather

 

۳+

۶+

۹+

۱۲+

۱۵+

۱۸+

۲۱+

۲۴+

۲۷+

۳۰+

۳۳+

۳۶+

۳۹+

۴۲+

۴۵+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۸۴+

۹۶+

۱۰۸+

۱۲۰+

۱۳۲+

۱۴۴+

۱۵۶+

۱۶۸+